د پاکستان د بورسونو نتیجه

  • 3075 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Atiqullah Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-04-11 11:00:07

تفصیل

فهم یا پوهه څه ده؟ what is knowledge؟

  • 1670 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 07:58:15

تفصیل

باور کتابتون کي څنګه سرچ وکړو؟

  • 5472 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 07:36:20

تفصیل