انځور

 • 621 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Rahimullah Rh

ثبت شوی: 2019-03-05 10:15:39

تفصیل

what is mind?/ذهن څه دی؟

 • 881 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 07:53:29

تفصیل

له وعدي تر عمل

 • 850 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 07:22:57

تفصیل

ژرنده

 • 665 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-01 05:14:04

تفصیل

دوه شهزادګان

 • 617 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-01 05:11:44

تفصیل

Agra Fort – اګرا کلا

 • 708 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-26 06:05:31

تفصیل

لاجورد لار؛ افغانستان له کراچۍ بندر پرته نړۍ سره نښلول کېږي

 • 1143 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-25 08:11:31

تفصیل

White House press secretary – د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاند

 • 668 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-25 07:53:34

تفصیل