کاتب پوهنتون

  • 183 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-27 13:45:09

تفصیل

کاردان پوهنتون

  • 500 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-25 13:57:56

تفصیل

د نیمروز د لوړو زده کړو موسسه

  • 107 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-25 13:54:49

تفصیل

د کندهار پوهنتون

  • 145 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-15 07:11:18

تفصیل