ابدالیان

 • 1401 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-12 11:13:34

تفصیل

د تورغر جنګونه

 • 606 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 06:38:20

تفصیل

د نارنجي جنګ

 • 571 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 06:31:57

تفصیل

د بډه بیر پاڅون

 • 570 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 06:29:20

تفصیل

د اپیمو جنګونه

 • 545 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 06:20:59

تفصیل

د مالاکنډ جنګ

 • 687 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-04 06:18:55

تفصیل

کؤرمه څنګه له افغانستان جلا شوه؟

 • 719 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-01 05:08:27

تفصیل

Aleppo – حلب

 • 755 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-26 06:03:55

تفصیل