تفصیل: تاریخ: کچه:
په عراق، افغانستان او لیبا کي د ناټو جګړې 04-Apr-2019 4 MB
د کتاب برخي ښکته کړی
د برخي نوم کچه / ایمبي ښکته کړی
Book_1_پ ...2.55ښکته کړی
Book2_په ...2.33ښکته کړی