تفصیل: تاریخ: کچه:
ځان پیژندنه، ځان جوړونه او ځان خبري 16-Jun-2019 19 MB
د کتاب برخي ښکته کړی
د برخي نوم کچه / ایمبي ښکته کړی
ma_sada_ke ...19.15ښکته کړی