د شعبان په مياشت کې رمضان د قضايي روژو نيول

  • 1202 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-13 06:24:01

تفصیل

شعبان د روژې مبارکې مياشت لپاره چمتوالى

  • 1038 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-08 06:03:07

تفصیل

ګناهونه ﺯيان او پايلې

  • 1348 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-03-27 14:19:38

تفصیل