د افغانستان معاصر تاريخ

  • 824 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-09 02:57:44

تفصیل

د حکمتیار د وروستي اعلامي باره کي زما نظر

  • 664 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Irfan Pathan

ثبت شوی: 2019-03-03 13:36:35

تفصیل

د میني تعریف

  • 2019 کتل شوی
  • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-02-14 13:52:10

تفصیل